Pagalba vaikui, šeimai

Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, (globėjams) lopšelyje-darželyje “Ąžuoliukas” teikiama švietimo pagalba.

Švietimo pagalbos gavėjai yra vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo sunkumų,  klausos, lėtinių, somatinių, neurologinių sunkumų, emocijų, elgesio ir socialinės bei bendrosios raidos sutrikimų.

Visi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ugdomi integruotai bendrosios paskirties ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje grupėse. Ugdytiniams teikiama  logopedo,  psichologo ir  mokytojo padėjėjo pagalba.

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri bendradarbiaudama su lopšelio-darželio pedagogais bei Kretingos švietimo centro pedagoginio psichologinio skyriaus specialistais numato efektyviausius pagalbos būdus vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Švietimo pagalbos specialistai taip pat konsultuoja specialių poreikių turinčių vaikų ir/ar vaikų, turinčių bendrųjų ugdymo (-si) sunkumų tėvus (globėjus).

Kretingos lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės  pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas