Darbo užmokestis

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius Praėjusių metų (2019 m.) Darbuotojų skaičius
Praėjusio ketvirčio
(2020 m. IV ketv.)
Direktorius 1 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1
Ūkio dalies vedėjas 1 1
Vyr. buhalteris 1 1
Raštinės vedėjas 1 1
Mokytojas 11 912,81 11 1348,10
Mokytojas metodininkas 7 1151,54 7 1525,74
Logopedas 2 2
Meninio ugdymo mokytojas 2 2
Mokytojo padėjėjas 1 1
Vaikų priežiūros darbuotojas 12 614 12 754
Virėjas 3 614 3 754
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis) 2 2
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 1 1

Per 2020 m. IV ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.