Planavimo dokumentai

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” 2021-2025 metų strateginis planas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” 2024 metų veiklos planas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” ikimokyklinio ugdymo programa  (atsisiųsti).

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (atsisiųsti).

Kompetencijų raidos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2023-2028 metų sveikatos stiprinimo programa ,,Augam stiprūs kaip ąžuoliukai“ (atsisiųsti).

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijos. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Socialinio emocinio ugdymo programa „Kimochis“.

Socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“.

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa LION QUEST „Laikas kartu“.

2023-2024 mokslo metais įgyvendinami projektai (atsisiųsti).