Planavimo dokumentai

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” 2021-2025 metų strateginis planas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” 2023 metų veiklos planas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” ikimokyklinio ugdymo programa  (atsisiųsti).

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (atsisiųsti).

Kompetencijų raidos aprašas (atsisiųsti).

Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2019-2022 metų sveikatingumo ugdymo programa ,,Šitaip auga ąžuolėliai“ (atsisiųsti). 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijos. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Socialinio emocinio ugdymo programa „Kimochis“.

Socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“.

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa LION QUEST „Laikas kartu“.

2022-2023 mokslo metais įgyvendinami projektai (atsisiųsti).