Savivaldos institucijos

Lopšelio-darželio Taryba

Lopšelio-darželio Taryba telkia mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ar kitus teisėtus vaiko atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti Lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Lopšelio-darželio interesams.

Lopšelio-darželio Tarybos funkcijos:

– teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

– pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam veiklos ir ugdymo planams, Lopšelio-darželio nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus;

– teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Lopšelio-darželio struktūros tobulinimo;

– svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

– kiekvienais metais Taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Savivaldybės tarybai;

– teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

– svarsto Lopšelio-darželio savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui;

– teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

– svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus;

– atlieka visuomeninę Lopšelio-darželio valdymo priežiūrą.

Lopšelio-darželio Tarybos sudėtis:

Gitana Domarkienė – logopedė metodininkė, pirmininkė.

Gintautė Pazdrazdienė– tėvų atstovė, pirmininkės pavaduotoja.

Eglė Katkauskaitė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, sekretorė.

Reda Šaulinskė– ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė.

Diana Bakstienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, narė.

Daiva Skliuderienė – vaikų priežiūros darbuotoja, narė.

Viktorija Knietienė – vaikų priežiūros darbuotoja, narė.

Andrius Sujeta – tėvų atstovas, narys.

Rimvydas Šakinis – tėvų atstovas, narys.

Sigita Ruzgailienė – tėvų atstovė, narė.

Raminta Mikė – tėvų atstovė, narė.

Giedrė Jagminė – tėvų atstovė, narė.

Vilma Telšinskienė – tėvų atstovė, narė.

 

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais ir Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

Mokytojų tarybos sudėtis

Zita Domarkienė – direktorė, pirmininkė.

Nariai – visi Lopšelio-darželio pedagogai ir pagalbos specialistai.

Mokyklos darbo taryba

Laura Stonkuvienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pirmininkė.

Lina Statnickienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė.

Lina Stonkė – vaikų priežiūros darbuotoja, narė.