Projektai, programos

Įgyvendinamos programos:

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa.

Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ sveikatingumo ugdymo programa „Šitaip auga ąžuolėliai“  2019-2022 m.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijos. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Socialinio emocinio ugdymo programa „Kimochis“.

Socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“.

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa LION QUEST „Laikas kartu“.

 

2020-2021 mokslo metais įgyvendinami projektai:

Projekto pavadinimas Grupės, kurioje įgyvendinamas projektas, pavadinimas Atsakingi vykdytojai
STEAM projektas „STEAM lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. Visos grupės N. Mikaločienė,

grupių mokytojos

Pažintinis projektas „Mama, tėti, kur tu dirbi visą dieną?“. „Skruzdėliukai“ L. Stonkuvienė,

A. Grubliauskienė

Pažintinis projektas „Mano miestas Kretinga“. „Skruzdėliukai“ L. Stonkuvienė,

A. Grubliauskienė

Socialinio emocinio ugdymo projektas „Jausmučių pasakaitės“. „Drugeliai“ K. Kaunienė,

N. Mikaločienė

Smulkiosios motorikos ir kalbinių gebėjimų mokymo projektas „Jei pirštukai prakalbės“. „Drugeliai“ K. Kaunienė,

N. Mikaločienė

Skaičiavimo gebėjimų ir loginio mąstymo ugdymo projektas „Žaidžiame matematiką“. „Drugeliai“ K. Kaunienė,

N. Mikaločienė

Kūrybinių inžinerinių gebėjimų ugdymo projektas „Mano žaislas“. „Nykštukai“ V. Adomavičienė,

N. Mikaločienė

Kalbos lavinimo projektas „Miklūs piršteliai“. „Ežiukai“ N. Narvilaitė,

V. Diburienė

Skaitymo įgūdžių lavinimo projektas „Pažinsi raidelę – skaitysi žodelį“. „Pelėdžiukai“ S. Lubienė,

N. Narvilaitė

Pažinimo projektas „Surink Lietuvą“. „Pelėdžiukai“ S. Lubienė,

N. Narvilaitė

Socialinio emocinio ugdymo projektas „Bičiulystės saulytė“ „Pelėdžiukai“ S. Lubienė,

N. Narvilaitė

Komunikavimo ir skaitymo įgūdžių ugdymo projektas „Popierinė vyšnia – kas ji tokia?“. „Pelėdžiukai“ S. Lubienė,

N. Narvilaitė

Sakytinės kalbos lavinimo projektas „Pirščiukų pasakos“. „Kiškučiai“ B. Lukošienė,

G. Riaubienė

Sakytinės kalbos lavinimo projektas „Aš ir pasaka“. „Giliukai“ A. Stuopelienė,

G. Riaubienė

Kalbos lavinimo projektas „A-a, pupa, kas tą pupą supa?“. „Žvirbliukai“ D. Vaitkuvienė,

L. Statnickienė

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“. „Drugeliai“, „Skruzdėliukai“, „Pelėdžiukai“ „Nykštukai“ G. Domarkienė
Regioninis meninės raiškos projektas ,,Močiutės dainų skrynia“.

 

Visos grupės įstaigoje, baigiamojo festivalio „Iš močiutės skrynios“ dalyviai iš kitų švietimo įstaigų. S. Razmuvienė,

S. Lubienė

Tarptautinis socialinių įgūdžių lavinimo tarptautinis projektas „Say hello to the world“ („Pasakyk pasauliui labas“). „Bitutės“ L. Jašinskienė,

E. Katkauskaitė,

D. Bakstienė

__________________