„Drugeliai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „DRUGELIAI“
(3-7 metai)
Darbo laikas:
7.00-17.30 val.
Grupėje dirba:

Kristina Kaunienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė, Deimantė Gaudutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir  Birutė Kazlauskienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

,,DRUGELIŲ“ GRUPĖS VAIKŲ TAISYKLĖS: 

  • Dalinamės ir padedam vieni kitiems.
  • Daug šypsomės, juokiamės ir draugaujam.
  • Tvarkom žaisliukus.
  • Sakom ačiū, prašau, atsiprašau.
  • Daug  žaidžiam, mokomės, tyrinėjam.
  • Ramiai kalbamės.
  • Klausomės.

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Drugeliai“ yra mišraus amžiaus (3-6m.) vaikų grupė. Vaikai ugdomi  pagal Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ parengtą „Ikimokyklinio ugdymo programą“, ,,Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ ir įstaigos pasirengtą sveikatingumo ugdymo programą. Prevencinė programa ,,Zipio draugai“.

Ugdymo prioritetai – ugdymo kokybės gerinimas stiprinant vaikų matematinį ugdymą ir skaitymo pradmenų formavimą. Taip pat didelis dėmesys skiriamas sveikai gyvensenai, vaikų kūrybiškumui, individualumui. Siekiami rezultatai – kad vaikas augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis. Siekiame, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias ir jo individualią patirtį, kiekvienoje iš ugdymosi pasiekimų sričių užtikrinti optimalią pažangą.

Organizuojama netradicinė veikla (stebėjimai, tyrinėjimai gamtoje, STEAM laboratorijoje,  technologijų naudojimas veikloje, išvykos, ekskursijos, įvairūs eksperimentai, projektai). Aktyviai dalyvaujame  įvairiuose tarptautiniuose, rajoniniuose, respublikiniuose, bei įstaigoje organizuojamuose projektuose. Šiais mokslo metais grupė įgyvendins gamtamokslinį projektą  – ,,Mažieji parko tyrinėtojai“, tikslas – netradicinėse aplinkose vykdyti STEAM veiklas, tobulinti matematinius gebėjimus (gamtoje skaičiuoti, matuoti, lyginti, grupuoti, eksperimentuoti pažintis su geometrinėmis figūromis).

Išsamią informaciją apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. Visą teisinę informaciją apie ikimokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-ikimokyklinis-ugdymas.