Metodinė diena „Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo turinys: kaip mums sekasi?“

  • 0 comments

Lietuvos švietimo sistemoje nuo 2022 m. rugsėjo 1-osios priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Bet kokie pokyčiai visada atneša neaiškumų, kelia įvairių klausimų, mokytojai susiduria su tam tikrais iššūkiais. Siekiant pasidalinti darbo patirtimi apie atnaujintos Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo sėkmes ir problemas, Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, bendradarbiaudamas su Pedagogų švietimo centru, nuotoliniu būdu organizavo metodinę dieną „Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo turinys: kaip mums sekasi?“, skirtą  Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Ąžuolynas“ sambūrio nariams.

Metodinėje dienoje pedagogai dalinosi patirtimi, kaip kūrybiškai ir kokybiškai sekasi įgyvendinti atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, analizavo planavimo, vaikų vertinimo,  septynių kompetencijų ugdymo praktinius pavyzdžius, pasidalino su kokias iššūkiais ir problemomis  susiduria.

Kretingos lopšelio–darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Riaubienė pristatydama pranešimą „Pirmųjų metų patirtys įgyvendinant atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo turinį“, nuosekliai aptarė, kas padėjo perprasti atnaujintos programos turinį. Pasidžiaugė, kad įstaigoje buvo sudaryta Ugdymo turinio atnaujinimo komanda, kuri parengė atnaujinto UTA diegimo planą, nuolat vyko pasitarimai. Sėkmingai pradėti dirbti pagal atnaujintą programą padėjo ir išklausyti mokymai „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“, kuriuose detaliai buvo aiškinamasi, kaip planuoti, organizuoti ugdymą pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo programą, kaip suprasti ugdymo ir pasiekimų sritis, kaip integraliai ugdyti visas septynias kompetencijas, numatytas programoje, kaip vertinti vaikų pasiekimus. Taip pat atkreipė dėmesį, kad yra parengta puiki priemonė „Patirčių erdvės“, kurioje numatytas priešmokyklinukų ugdymas, taikant projektų metodą. Pedagogė pasidalino ir sėkminga darbo praktika, kaip taikant patirtinio ugdymo metodus, atsižvelgiant į atnaujintoje Priešmokyklinio ugdymo programoje numatytas ugdymo sritis ir pasiekimus, planuoti veiklas, ugdyti priešmokyklinukų kompetencijas. Taip pat akcentavo, kad šiuo metu pakol kas didžiausias iššūkis yra vaikų pasiekimų vertinimas.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Gricevičienė skaitė pranešimą „Iššūkiai ir sėkmės įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą“. Metodinės dienos dalyviams pristatė įdomias ir inovatyvias veiklas, kurios organizuojamos siekiant ugdyti vaikų kompetencijas. Vienas didžiausių iššūkių, mokytojos teigimu, pažinti kiekvieną vaiką, pripažinti jo poreikius ir gebėti juos tenkinti, o taip pat paruošti vaikus mokyklai vien žaidžiant. Pedagogė kalbėjo, kad dirbant pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo programą norint sėkmingai organizuoti ugdymą būtinas pačių vaikų įsivertinimas bei mokytojo refleksiją, padedanti numatyti tolimesnius mokymo(si) žingsnelius.

Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Austynienė, Vilija Valančienė pristatė aplinkas, kontekstus (pranešimas „Ugdymo kontekstai įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinį ugdymą“), kurie sukuriami siekiant ugdyti atnaujintoje Priešmokyklinio ugdymo programoje numatytus ugdymo sričių gebėjimus. Mokytojos pasidalino mintimis, kaip atnaujintą priešmokyklinį turinį padeda įgyvendinti socialinė partnerystė, organizuojamos įvairios veiklos, kaip  svarbu taikyti vaiko iniciatyvas žadinantį ugdymosi kelią: skatinti vaiką domėtis, įsitraukti į veiklas, veikti tyrinėti, kurti, patirti, kelti klausimus, diskutuoti.

Kokios yra priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymo galimybės, kalbėjo Vita Vaitkuvienė iš Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“. Pranešime „Priešmokyklinio ugdymo kompetencijos“ pristatė veiklas, kurių metu siekiama visapusiško vaikų ugdymo. Ypač akcentavo STEAM metodą, kuris yra patrauklus vaikams, skatinantis juos mokytis per savo pačių patirtį.

Atnaujinto priešmokyklinio ugdymo patirtis pristatė ir Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Stankevičienė. Pedagogė pranešime „Lūkesčių ir rezultatų dermė vertinant priešmokyklinio amžiaus vaikus“  pristatė įvairias veiklas, kuriomis ugdomos priešmokyklinukų gebėjimai bei apžvelgė įtraukiojo ugdymo aspektus. Įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo turinį, ypač svarbus vaikų pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas, kuris yra kokybiško ugdymo garantas: tik žinant, ko bus siekiama, kas ugdoma, galima pradėti galvoti ir apie planavimą. Mokytoja išskyrė J. Jirasenko modifikuotą mokyklinės brandos tyrimą, A. Kerno testą, kuris atliekamas mokslo metų pradžioje ir pabaigoje. Šis testas leidžia aiškiai matyti vaiko ūgtį.

Apibendrindama metodinės dienos pranešimus Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė pasidžiaugė, kad įgyvendinat atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo programą organizuojamos įvairios ugdomosios veiklos, kuriamos aplinkos, kuriose vaikas yra aktyvus, veikiantis, jam sudaromos sąlygos tyrinėti, mokytis ir rengtis mokyklai žaidžiant, kuriant.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Mikaločienė

Dalintis