Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo galimybės ir iššūkiai

  • 0 comments

Pastaruoju metu nemažai kalbama apie ikimkyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, jo tikslingumą: kyla klausimų, ar būtina vertinti ikimokyklinuką, nes vaikas auga ir užauga, įgydami būtinus gebėjimus, būtinus tolimesniam gyvenimui, mokykliniam etapui. Pedagogų, ugdančių ikimokyklinukus, teigimu, pasiekimų vertinimas yra būtinas, nes padeda kryptingai siekti vaiko visapusiško augimo, pažangos. Būtent apie tai buvo kalbama virtualioje metodinėje dienoje „Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas. Kaip įveikiame iššūkius?“, kurią suorganizavo Kretingos lopšelio-darželio direktorė Zita Domarkienė ir pavaduotoja ugdymui Diana Bakstienė, bendradarbiaudamos su Kretingos r. švietimo centru.

Į metodinę dieną prisijungė Respublikos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ ir „Ąžuolėlis“ sambūrio pedagogai iš Šiaulių, Kelmės, Tauragės, Kauno r. Noreikiškių, Visagino, Kretingos ugdymo įstaigų. Metodinės dienos tikslas buvo aptarti, kokie iššūkiai kyla vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą, kas juos padeda įveikti, kokiais būdais ir metodais vertinami pasiekimai, kaip į vertinimo procesą yra įtraukiami tėvai.

Pristatytuose šešiuose pranešimuose buvo akcentuojama, jog būtina vertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus, nes tai padeda planuoti ugdymosi procesą, numatyti ugdymosi veiklas, stebėti, nustatyti, pažinti esamus ugdytinių gebėjimus, įvertinti vaikų daromą ugdymosi pažangą, įžvelgti ugdymo(si) sunkumus bei numatyti, kokiais būdais vaikui padėti, pasirinkti tinkamiausias priemones, būdus, metodus siekiant vaiko ugdymo(si) pažangos, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ir mokyklos, t.y. suteikti informacija apie vaiko mokymąsi, pažangą, ugdymosi sunkumus.

Buvo išsakyta mintis, kad jau pats vaikų pasiekimų vertinimas yra rimtas iššūkis, nes tai daugialypis ir sudėtingas procesas, reikalaujantis visapusiško vaiko pažinimo, atidumo, stebint ir fiksuojant, ką geba vaikas, atsakingumo, sistemingumo, nuoseklumo, objektyvumo, dokumentacijos kaupimo, sisteminimo, informacijos pateikimo tėvams. Siekiant kokybiškai įvertinti ugdytinių ugdymo pasiekimus, būtina tinkamai organizuoti patį vertinimo procesą, pasirinkti tinkamus būdus, metodus, įtraukti su ugdomais vaikais ryšį turinčius pedagogus, administraciją, tėvus, pažinti vaikus, kaupti reikiamą informaciją, taigi įveikti ne vieną iššūkį, norint atrasti tinkamų galimybių, kuriomis  pasidalino metodinės dienos metu pranešimus pristačiusios mokytojos.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  mokytoja  Kristina Vertelienė pristatė priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo/įsivertinimo būdus ir metodus, skatinančius ugdymo proceso sąveiką. Išsamiai aptarė, kaip vertinant vaikų pasiekimus, galima įtraukti jų tėvai. Ypač tai aktualu karantino metu, kada ugdymas ir ikimokyklinėse įstaigose buvo organizuojamas nuotoliniu būdu.

Kad vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas priklauso nuo nuoseklaus ir tikslingo ugdymo kalbėjo Kelmės lopšelio – darželio ,,Ąžuoliukas“  mokytoja Reda Mačiūnė, pristačiusi detalius vaikų veiklų stebėjimo aplankalus su įrašytomis pastabomis, susistemintomis užduotimis. Mokytoja akcentavo, kad būtent toks nuoseklus ir sistemingas duomenų fiksavimas, stebint savo ugdytinius ugdymo metu, padeda įvertinti jų pasiekimus.

Įdomią namų darbų tėveliams idėją, padedančią įvertinti vaikų pasiekimus, pasiūlė Tauragės lopšelio – darželio ,,Ąžuoliukas“ mokytoja Indrė Rusteikienė, pristatydama  pranešimą ,,Bendradarbiavimas vaikų pažangos ir pasiekimų vertinime“. Pedagogė teigė, kad vertinant vaikų pažangą ne tik svarbu visapusiškai pažinti vaikus, bet ir kuo daugiau bendradarbiauti su tėvais, įtraukti juos ir į ugdymo, ir į vertinimo procesą. Kiekvieno vaiko tėvai gauna lenteles, kuriose yra įrašyti pagal vaiko amžių gebėjimai. Tėvai namuose turi užpildyti, kaip jiems atrodo, ar vaikas jau turi susiformavusį gebėjimą iš tam tikros srities ar ne. Mintis tokiu būdu įtraukti tėvus į vertinomo procesą mokytojai kilo susidūrus su tėvų nenoru susipažinti su vaiko pasiekimų vertinimu, abejingumu vaikų pasiekimų įvertinimams, kai kurių tėvų nuomone apie tai, ką vaikas puikiai geba, ko nelabai.

Pranešimą „Vaiko pažinimas ir pasiekimų vertinimas“ pristačiusi Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytoja Violeta Liškevičienė kalbėjo, kad vaikų pasiekimu vertinimo sėkmę ir galimybes lemia individualus vaiko pažinimas, padedantis suprasti vaiko poreikius, gebėjimų lygį, kiek ir kaip jis tobulėja, matyti augimą, taikyti  ugdymo metodus, būdus, padedančius vaikui ugdytis ir siekti pažangos. Tinkamai įvertinti vaiko pasiekimus galima tik visapusiškai jį pažinus, išsiaiškinus jo galimybes, o tai jau yra be galo didelis iššūkis, nes vaikai labai skirtingi, turintys tiek individualius, tiek specialiuosius poreikius. Mokytoja pristatė metodines priemones, padedančias geriau pažinti individualius vaikų gebėjimus.

Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“  mokytojos Vaida Krūvelienė ir Kristina Pilitauskienė pristatė, kokia yra vaikų pasiekimų vertinimo sistema Kauno r. Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.  Mokytojos akcentavo, kad vertinant pasiekimus ypač didelis dėmesys skiriamas vaiko pažinimui, duomenų rinkimui ir fiksavimui, bendradarbiavimui su tėvais.

Direktorė Z. Domarkienė, apibendrindama metodinę dieną, pasidžiaugė, kad dalyvauti joje panoro nemažai pedagogų. Tai rodo, kad vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas yra išties aktuali tema, kuria norisi kalbėti, diskutuoti ir atrasti kiekvienam vaikui pačius tinkamiausius būdus, galimybes įvertinti, ką jis geba, kaip jam pasiekti individualią pažangą. „Norisi visiems pedagogams palinkėti, atrasti tinkamiausią kelią į vaiką, suprasti jo esamus poreikius, pomėgius, pastebėti, suprasti, ką jis geba, o ko ne, kurti aplinką, atrasti tinkamiausias priemones, kurios padėtų kievienam vaikui siekti tik savo individualios pažangos“, – teigė direktorė.

 

 

Dalintis